Not a native Dutch speaker? View our English information.

Deze algemene voorwaarden gelden tenzij anders in de offerte c.q. het projectplan c.q. de opdrachtbevestiging is benoemd

B_ around is een bedrijfsonderdeel van B_in motion, gevestigd te Breda.

1. Algemeen

Onder reiziger wordt verstaan iedere (rechts)persoon die bij B_ in motion een reservering of boeking heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), alsmede degene(n) voor wie de boeking is bedongen. Degene die namens of ten behoeve van een ander een bevestiging van B_ in motion ondertekent is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de bevestiging voortvloeien. Daarnaast zijn alle bij de bevestiging opgegeven personen ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, bevestigingen, en boekingen.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen
2.3 Van deze voorwaarden kan schriftelijk worden afgeweken indien beide partijen daarover overeenstemming bereiken.

3. Overeenkomst

3.1 B_ in motion is gerechtigd een reservering of boeking te weigeren zonder opgave van redenen.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand door bevestiging daarvan middels mail of post

4. Betaling

4.1 B_ in motion stuurt indien zo afgesproken een voorschotnota. Betaling dient binnen veertien dagen te geschieden.
4.2 De nota dient voorafgaand aan de geboekte activiteit voldaan te zijn.
4.3 Bij te laat betalen wordt per aanmaning 10% van de totale som extra berekend

5. Reissom

5.1 In de in de bevestiging gepubliceerde reissom zijn inbegrepen alle in een ontmoetingsreis beschreven zaken.
5.2 Tenzij anders vermeld gelden de in de bevestiging gepubliceerde prijzen per persoon.
5.3 Alle reissommen zijn in Euro’s en gelden inclusief BTW en andere heffingen.

6. In de reissom zijn niet inbegrepen:

6.1 De kosten van openbaar vervoer of huurfiets
6.2 De kosten van extra drankjes bij een tour.
6.3 De kosten van drankjes bij een diner.
6.4 De kosten van lunch en/of diner

7. Aansprakelijkheid

B_ in motion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van)B_ in motion

8. Fietshuur

8.1 B_ in motion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en schade tijdens het gebruik van de huurfietsen.
8.2 De reiziger is aansprakelijk voor schade aan de fietsen

9. Wijzigingen door reizigers

De reservering kan door de reiziger worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Naast de gewijzigde reissom is de reiziger

10. Wijzigingen door B_ in motion

10.1 De tour-bevestiging wordt door B_ in motion naar beste weten en kunnen uitgevoerd.
10.2 B_ in motion is gerechtigd het programma op niet fundamentele punten te wijzigen.
10.3 In geval van overmacht behoudt B_ in motion zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma
10.4 Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van B_ in motion zijn gelegen, door B_ in motion wordt besloten dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht verplicht B_ in motion zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
10.5 Bij niet doorgaan verplicht B_ in motion zich tot terugbetaling van de reissom. Echter alleen wanneer B_ in motion geen gelijkwaardig programma ter vervanging heeft aangeboden.

11. Annulering en wijziging

11.1 Het annuleren van een ontmoetingsreis moet ruim op tijd gebeuren.
11.2 Bij annulering tot een maand voor de dag dat de ontmoetingsreis plaatsvindt wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
11.3 Bij annulering tot een week voor de dag dat de reis plaatsvindt wordt 50% van de reissom in rekening gebracht.
11.4 Bij annulering binnen een week voor de dag dat de reis plaatsvindt wordt 100% van de reissom in rekening gebracht.
11.5 Veranderingen in het aantal deelnemers tot een verschil van 10% kunnen tot uiterlijk acht werkdagen voor vertrek kosteloos worden aangebracht. Worden de wijzigingen binnen acht werkdagen aangebracht dan bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
11.6 Is de verandering in het aantal deelnemers groter dan 10% dan kan dit tot twee weken voor de dag dat de reis plaatsvindt kosteloos doorgegeven worden aan B_ in motion. Daarna bedragen de kosten 50% van de reissom (tot 8 dagen voor de geplande datum) of 100% van de reissom indien het korter is dan 8 dagen voor de geplande activiteit.

12. Klachten

Ondanks alle zorgen is het natuurlijk altijd mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient onmiddellijk bij B_ in motion te worden ingediend, zo mogelijk op de dag zelf. Als directe indiening niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt op gelost, moet deze uiterlijk een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij B_ in motion.

13. Algemeen voorbehoud

B_ in motion aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

14. Deelname aan het B_ in motion programma

Tijdens een ontmoetingsreis heeft de organisatie het recht om deelnemers van (een deel van) de activiteiten uit te sluiten als naar haar oordeel lichamelijke, morele of geestelijke afwijkingen of condities zich bij hen zodanig openbaren dat de activiteit naar haar oordeel bemoeilijkt of belet wordt (of dreigt te worden). De betrokkene kan geen aanspraak maken op een alternatief programma. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de deelnemerssom. Deze bepaling is tevens van toepassing bij wangedrag.

15. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing

Copyright © 2015 - 2019 B-around. Alle rechten voorbehouden  |  Algemene voorwaarden RB-Media Internet Solutions  |  Webdesign Breda